Mgr. Daniela ORAVCZOVÁ, advokátka

Vitajte

Advokátska kancelária, advokátka Mgr. Daniela ORAVCZOVÁ, poskytuje komplexné právne služby od jej zápisu do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory v januári roku 2007.

 

 

Profil

Mgr. Daniela ORAVCZOVÁ

je absolventkou Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Po ukončení štúdia v roku 2003 sa zamestnala ako advokátska koncipientka v advokátskej kancelárii v Komárne. Advokátske skúšky zložila v septembri roku 2006.

Do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory bola zapísaná v januári roku 2007 pod č. 5481, od kedy ako advokátka poskytuje právne služby vo všetkých oblastiach práva.

Jazykové znalosti

bezproblémová komunikácia v angličtine a maďarčine

Právne dokumenty advokátska kancelária vyhotovuje v slovenskom jazyku s možnosťou zabezpečenia ich preloženia pre potreby klienta do príslušného jazyka úradným tlmočníkom (spoplatnené podľa cenníku daného tlmočníka)


Služby

Poskytujeme kompletné služby v oblastiach práva:

Obchodné právo
Obchodné spoločnosti s. r. o., komplexný servis – vyhotovovanie rôznych typov obchodnoprávnych zmlúv, právne poradenstvo a
zastupovanie v obchodnoprávnych veciach.
Občianske právo
Právne poradenstvo a zastupovanie vo veciach náhrady škody, vydania bezdôvodného obohatenia, určenia vlastníctva k nehnuteľnostiam, zrušenia a vysporiadania podielového spoluvlastníctva k nim, sporoch zo zmluvných vzťahov, v dedičských veciach, spisovanie rôznych typov zmlúv
Prevod nehnuteľností
Vyhotovovanie kúpnych, darovacích a iných zmlúv o prevode nehnuteľností a s tým súvisiaci právny servis
Rodinné právo
Rozvody, úprava výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom, vysporiadenie BSM po rozvode manželstva
Pracovné právo
Poskytovanie pracovnoprávneho poradenstva a zastupovanie v pracovnoprávnych sporoch, vrátane agentúrneho dočasného zamestnávania a vysielania zamestnancov do zahraničia (EÚ) – zamestnávateľ/zamestnanec
Trestné právo
Obhajoba (obvinených, obžalovaných) v trestnom konaní, aj zastupovanie poškodených v trestnom konaní
Elektronické upomínacie konanie
Platobné rozkazy v upomínacom konaní
Exekučné právo
Vypracovanie a podanie návrhov na začatie exekučného konania a zastupovanie oprávnených/povinných v exekučnom konaní

Advokátska kancelária plne využíva služby eGovernment- u, čo je elektronická forma výkonu verejnej správy prostredníctvom informačno-komunikačných technológií a s tým spojené znížené súdne poplatky, zrýchlené konanie a ďalšie výhody v záujme efektívneho vyriešenia veci.

Cenník

Odmena advokáta

Poskytovanie právnych služieb je spoplatnené, v súlade s vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb, sa odmena určuje

  • na základe dohody medzi advokátom a jeho klientom o zmluvnej odmene, čo je bežnou praxou alebo (vo výnimočných prípadoch, ak nedôjde k dohode)
  • na základe príslušných ustanovení vyššie uvedenej vyhlášky o tzv. tarifnej odmene.

Kontakt

Mgr. Daniela ORAVCZOVÁ, advokátka

zapísaná v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod č. 5481

so sídlom
M. R. Štefánika 6, Komárno
(v okolí budovy je dostatok parkovacích miest)

+421 (0) 905 695 518

IČO: 42049377
DIČ: 1072742880

d.oravczova@doadvokat.sk

www.doadvokat.sk

Z „hraničného“ mostu, z Maďarska na prvej svetelnej križovatke doprava,
hneď za križovatkou je možnosť parkovania priamo pri budove.
Pred budovou sa nachádza socha M. R. Štefánika.
Kancelária sa nachádza v Dome Matice slovenskej.

Loading
Vycentrovať mapu
Premávka
Bicykel
Doprava
Google MapsVyhľadať trasu